Data privacy protection

Huba Control Commitment to Data Privacy Protection

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. De bescherming van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Het gebruik van de website van Huba Control AG (hierna: "Huba Control") is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens, tenzij u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt (bijv. door het aanvragen van een offerte, registratie) of uw toestemming heeft gegeven, of tenzij de relevante wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens dit toestaan.

Wij hechten veel belang aan een verantwoorde omgang met uw persoonlijke gegevens. Als gevolg daarvan beschouwen we het als vanzelfsprekend om te voldoen aan de Zwitserse federale wet op gegevensbescherming, de bijbehorende verordening en andere toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU.

In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking bij Huba Control en over de gegevensbeschermingsrechten waarop u aanspraak kunt maken. Deze privacyverklaring heeft betrekking op zowel online als offline verzameling van persoonsgegevens, waaronder gegevens die worden ontvangen van verschillende bronnen zoals leveranciers, zakelijke partners, websites, sociale netwerken van derden en evenementen.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid geen definitieve beschrijving van onze gegevensverwerkingsactiviteiten bevat en dat individuele zaken geheel of gedeeltelijk kunnen worden geregeld door specifieke verklaringen over gegevensbescherming of algemene voorwaarden (met of zonder verwijzing daarnaar in dit privacybeleid).

 

 

1 Verantwoordelijk

De verantwoordelijke partij in de zin van de wet op de gegevensbescherming is de:

Huba Control AG
Industriestraße 17
CH-5436 Würenlos

Telefoon: +41 56 436 82 00

E-Mail: info.chhubacontrol.com

 

1.1 Adviseur gegevensbescherming

De contactgegevens van onze adviseur voor gegevensbescherming:

Swiss Infosec AG
Centralstrasse 8A
CH-6210 Sursee

Telefoon: +41 41 984 12 12

E-Mail: dataprivacyhubacontrol.com

 

 

2 Algemene informatie over gegevensverwerking

Hieronder informeren wij u in het kort over onze verwerking van persoonsgegevens, het doel en de rechtsgrondslag van onze verwerking, derden aan wie wij persoonsgegevens doorgeven en de duur van de gegevensverwerking. U vindt ook meer informatie, in het bijzonder over gegevensverwerking, wanneer u onze website bezoekt.

 

2.1 Persoonlijke gegevens verwerkt als onderdeel van onze activiteiten

Huba Control is voornamelijk actief in de business-to-business (B2B). Ook op B2B-gebied worden verschillende persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt voor een online offerte. De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten de volgende persoonsgegevens:

 • die we in de loop van onze zakelijke relaties ontvangen van klanten, potentiële klanten, geïnteresseerden, dienstverleners, leveranciers, zakenpartners of andere personen die betrokken zijn bij de zakelijke relaties
 • die we ontvangen van sollicitanten
 • die we wettelijk of contractueel verplicht zijn te verzamelen
 • die we verzamelen tijdens het gebruik van onze website
 • die we ontvangen van overheidsinstanties en andere derden (adreshandelaren, kredietinformatiebureaus)
 • Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Verder verzamelen we contactgegevens van veel van de hierboven genoemde personen en de gegevens die voortkomen uit het proces van de gerelateerde communicatie. Met name in het geval van geïnteresseerde partijen, dienstverleners, leveranciers en andere zakelijke partners en/of hun respectieve contactpersonen, verzamelen we ook informatie over hun functie, informatie over de eerdere relatie met deze personen, informatie over kredietwaardigheid, communicatie, informatie over zakelijke transacties, aanvragen, aanbiedingen, voorwaarden en contracten, enz.

Afhankelijk van de aard van de relatie kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken als:

 

 • Contact- en communicatiegegevens zoals naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Contractgegevens zoals contracttype, contractinhoud, type producten en diensten, consumentengroepen, consumententypes, prognosegegevens, toepasselijke voorwaarden, begindatum contract, contractduur, factuurgegevens;
 • Financiële gegevens zoals rekeninginformatie, betalingsinformatie, betalingsgeschiedenis, kredietwaardigheid;
 • Marginale gegevens van telecommunicatieverkeer zoals telefoonnummer, servicenummers met toegevoegde waarde, datum, tijd en duur van de verbinding, type verbinding, locatiegegevens, IP-adres, apparaatidentificatienummers zoals MAC-adres;
 • Interactie- en gebruiksgegevens: Correspondentie, voorkeuren en doelgroepinformatie, type eindapparaat, apparaatinstellingen, besturingssysteem, software, informatie uit handhaving van rechten;
 • Website informatie: IP-adres, cookie-informatie, browserinstellingen, frequentie van bezoeken aan de website, duur van bezoeken aan de website, zoektermen, klikken op inhoud, herkomst internetsite.

 

 

2.2 Rechtsgrondslag en doeleinden van de verwerking

In het algemeen baseren we ons op de volgende rechtsgrondslagen in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

 

 • uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken (bijvoorbeeld voor verwerking tijdens de sollicitatieprocedure of in verband met cookies op onze website)
 • het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u of uw voornemen daartoe (bijvoorbeeld als u solliciteert of een offerteformulier invult)
 • Een belangenafweging (bijv. om informatiebeveiliging te waarborgen), waartegen u onder bepaalde omstandigheden bezwaar kunt maken
 • Een wettelijke verplichting (bijv. voor ons om boekhoudkundig relevante documenten vast te leggen), waarmee ook rekening kan worden gehouden in het kader van een belangenafweging

 

We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voornamelijk om contracten met onze klanten en zakenpartners af te sluiten en te verwerken.

We vertrouwen ook op de verwerking van persoonsgegevens voor de aankoop van producten en diensten van onze leveranciers en onderaannemers. Als u voor een klant of zakenpartner werkt, kan het ook om uw persoonsgegevens gaan.

Daarnaast verwerken we ook persoonsgegevens van jou en andere personen, waar toegestaan en waar dit passend lijkt, voor de volgende doeleinden waarbij wij (en soms ook derden) een doelgericht, gerechtvaardigd belang hebben:

 • Het aanbieden en ontwikkelen van onze producten, diensten en website en andere platforms waarop we vertegenwoordigd zijn. Dit kan de opslag, verwerking en communicatie van persoonlijke gegevens en communicatie met onze wereldwijd actieve dochterondernemingen omvatten
 • Communicatie en verwerking van aanvragen (bijv. e-mail, telefoon, offerteformulieren, sollicitaties, vragen in de media)
 • Reclame en marketing voor zover u hebt ingestemd/niet bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens (als we u als bestaande klant reclame sturen, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken, we plaatsen u dan op een blokkadelijst om verdere reclamemailings te voorkomen)
 • Samenwerking met zakelijke partners zoals leveranciers, commerciële afnemers van goederen en diensten, evenals dienstverleners (bijvoorbeeld IT-dienstverleners)
 • Beheer van klantrelaties, zoals klantinformatie, klanttevredenheid en klantloyaliteit
 • Administratie en boekhouding
 • Marktonderzoek, mediamonitoring
 • Afdwingen van juridische claims en verdediging in verband met juridische geschillen en officiële processen
 • Voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en ander wangedrag (bijv. uitvoeren van interne onderzoeken)
 • garanties van ons bedrijf, in het bijzonder onze IT, onze website en andere platforms

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van en op basis van deze toestemming, tenzij wij een andere rechtsgrondslag hebben die noodzakelijk is. De gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, maar dit heeft geen invloed op de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden. U kunt ons een intrekking sturen per e-mail of per post naar het (e-mail)adres vermeld in paragraaf 1.1.

 

2.3 Derden die we persoonlijke gegevens verstrekken

In het kader van onze zakelijke activiteiten en voor de bovengenoemde doeleinden verstrekken wij ook persoonsgegevens aan derden, voor zover dit is toegestaan en gepast is, omdat zij deze voor ons verwerken (gegevensverwerking in opdracht) of omdat zij deze voor hun eigen doeleinden willen gebruiken (gegevensverstrekking). Dit betreft in het bijzonder:

 • Dienstverleners, inclusief orderverwerking
 • Onze dochteronderneming
 • Externe derden zoals belastingadviseurs, advocaten, managementconsultants, recruiters / headhunters
 • Logistieke diensten voor de levering van goederen
 • Zakelijke informatie en incassodiensten
 • IT-dienstverleners (bijv. webhostingproviders, e-mailproviders, online tools)
 • Leveranciers
 • Autoriteiten
 • Verzekeringen
 • Bankinstellingen en betalingsdienstaanbieders
 • Overheidskantoren en rechtbanken

De ontvangers zijn deels binnenlands, maar ook deels buitenlands. Als we gegevens overdragen naar een land waar geen adequaat wettelijk niveau van gegevensbescherming bestaat, eisen we dat de ontvanger passende maatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen (bijv. door middel van het overeenkomen van zogenaamde EU-standaardclausules, vind de huidige versie hier andere regelingen of op basis van rechtvaardigingsgronden).

 

2.4 Duur van de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen of anderszins voor de doeleinden die met de verwerking worden nagestreefd, bijvoorbeeld voor de duur van de gehele zakelijke relatie (vanaf het begin, de verwerking tot de beëindiging van een contract) en ook daarna in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen. In deze context is het mogelijk dat persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode waarin claims tegen ons kunnen worden ingediend en voor zover wij hiertoe anderszins wettelijk verplicht zijn of legitieme belangen dit vereisen (bijv. voor bewijs- en documentatiedoeleinden). Zodra uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden ze in het algemeen verwijderd of geanonimiseerd.

 

 

3 Bezoek onze website

U kunt onze website over het algemeen gebruiken zonder informatie over uzelf te verstrekken. Dit geldt niet voor onderdelen en diensten waarvoor uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer u bij ons solliciteert.

Daarnaast kunt u te allen tijde per e-mail en/of telefoon contact met ons opnemen. De betreffende gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor het betreffende doel.

 

3.1 Server Logfiles

Tijdens uw bezoek aan onze website slaan onze servers elke toegang tijdelijk op in een logbestand, de zogenaamde serverlogbestanden.

Bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van uw bezoek, de naam van het geraadpleegde bestand, de toegangsstatus (uitgevoerd, gedeeltelijk uitgevoerd, niet uitgevoerd, enz.), de gebruikte webbrowser en het besturingssysteem, evenals andere soortgelijke informatie die dient om gevaar af te wenden in het geval van een aanval op onze informatietechnologiesystemen.

Het doel van de verwerking van deze informatie is om onze website en de inhoud en aanbiedingen ervan correct te illustreren en het gegevensverkeer te garanderen, om onze website, inhoud en aanbiedingen te optimaliseren, om de stabiliteit en veiligheid van onze website en systemen permanent te garanderen en om de opheldering, verdediging en vervolging van cyberaanvallen, spam en andere onrechtmatige handelingen met betrekking tot onze website en systemen mogelijk te maken en om claims in dit verband af te dwingen en dus op basis van onze legitieme belangen.

Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van onze website, vindt de verwijdering plaats wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Voor het hosten van de website kunnen we gebruik maken van de diensten van derden in Zwitserland en in het buitenland die de bovengenoemde gegevens namens ons verwerken. Momenteel worden onze websites uitsluitend gehost door Zwitserse of EU-hostingproviders op hun servers.

 

3.2 Contact opnemen met

Op onze website heeft u de mogelijkheid om per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen. Als u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij de in de e-mail verstrekte informatie, zoals uw e-mailadres, het onderwerp van het contact en uw bericht met als doel uw vraag te verwerken, af te handelen en in geval van vervolgvragen. Deze informatie wordt door ons opgeslagen en wordt zonder uw toestemming niet doorgegeven aan onbevoegde derden. Dit geldt natuurlijk ook voor verzoeken die u ons per post stuurt.

We kunnen je naam en e-mailadres gebruiken om je per e-mail berichten, updates, uitnodigingen voor evenementen en andere informatie te sturen. In elk geval zullen we je eerst om toestemming vragen om dit te doen, tenzij we je contactgegevens al hebben ontvangen in verband met onze diensten.

U kunt uw toestemming voor deze gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Stuur uw intrekking naar het in punt 1.1 vermelde (e-mail)adres en wij zullen uw verzoek controleren. In dat geval wordt uw contactpersoon niet verder verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra aan uw verzoek is voldaan. Dit is het geval wanneer het betreffende onderwerp definitief is opgehelderd en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.

 

3.3 Sollicitaties

Wanneer u solliciteert naar een baan, verwerken we uw persoonsgegevens als onderdeel van de sollicitatieprocedure.

We kunnen ook actief contact opnemen met personen die potentiële sollicitanten of werknemers kunnen worden op basis van hun professionele achtergrond en kwalificaties ("actieve sourcing"), met name via professionele sociale netwerken zoals Xing en LinkedIn. Het doel van deze procedure is om op selectieve wijze gekwalificeerd personeel te werven.
Uw sollicitatiegegevens worden alleen opgeslagen, geëvalueerd, verwerkt of intern doorgestuurd als onderdeel van uw sollicitatie. De verwerking gebeurt voornamelijk elektronisch.

Meer informatie over de verwerking van gegevens voor sollicitaties vindt u in ons privacybeleid voor sollicitanten.

 

 

3.4 Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op je eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden geplaatst en opgeslagen. Ze worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken en je bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Cookies richten geen schade aan op uw eindapparaat. Ze kunnen geen programma's installeren en bevatten geen virussen.

De meeste van de gebruikte cookies zijn sessiecookies. Deze worden automatisch verwijderd wanneer u uitlogt of de browser afsluit. Andere cookies blijven na het betreffende gebruik op uw eindapparaat opgeslagen en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Als wij u om toestemming vragen voor het plaatsen van bepaalde cookies, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Open hiervoor onze cookiebanner en pas uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan.

U kunt het opslaan van cookies op uw apparaat beperken of blokkeren via de instellingen van uw browser. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor het meten van het bereik en voor advertentiedoeleinden door gebruik te maken van de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief en daarnaast op de Amerikaans-Amerikaanse website YourAdChoices of de Europese website Your Online Choices. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze websites volledig kunt gebruiken.

 

3.5 Google services

Op basis van uw toestemming gebruiken we op onze website verschillende diensten van Google LLC, gevestigd in de VS, of als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland heeft, Google Ireland Ltd, gevestigd in Ierland ("Google"). Google LLC is altijd verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens bij het gebruik van "YouTube". We gebruiken de volgende Google-diensten op onze websites:

 • Google Tag Manager

 • Google Analytics

 • Google Fonts

 • YouTube

Meer informatie over de services vindt u hieronder.

Google gebruikt technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website kan worden overgebracht naar een server van Google in de VS of andere landen en daar worden opgeslagen. Informatie over de locaties van de datacenters van Google vindt u hier.

We gebruiken tools van Google, waarvan Google heeft verklaard dat deze persoonlijke gegevens kunnen verwerken in landen waar Google of zijn onderaannemer vestigingen heeft. Google belooft in zijn "Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor" een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen door te vertrouwen op de standaard contractuele clausules van de EU. Daarnaast is Google gecertificeerd volgens de EU-VS, of Zwitsers-VS-Privacy-Shield-overeenkomst.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerkings- en privacyinstellingen van Google het Privacybeleid resp. de Instellingen voor gegevensbescherming.

 

3.5.1 Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Met de Google Tag Manager kunnen websitetags efficiënt worden beheerd. Websitetags zijn plaatshouders die worden opgeslagen in de broncode van de betreffende website om bijvoorbeeld de integratie van veelgebruikte website-elementen vast te leggen, zoals code voor webanalyseservices. De Google Tag Manager zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Hier vindt u meer informatie Gebruiksvoorwaarden van Google Tag Managers.

 

3.5.2 Google Analytics

Om onze website en de bezoekers ervan te analyseren en voor marketing- en reclamedoeleinden gebruiken we de webanalysedienst Google Analytics 4.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) en die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Hierdoor kunnen we het gebruiksgedrag op onze website evalueren en ons aanbod interessanter maken aan de hand van de verkregen statistieken/rapporten.

We gebruiken de functie Gebruikers-ID. De gebruikers-ID stelt ons in staat om een unieke, blijvende ID toe te wijzen aan een of meer sessies (en de activiteiten binnen die sessies) en om het gebruikersgedrag op verschillende apparaten te analyseren.

We gebruiken Google Signals om aanvullende informatie te verzamelen in Google Analytics over gebruikers die gepersonaliseerde advertenties hebben geactiveerd (interesses en demografische gegevens) en advertenties kunnen aan deze gebruikers worden geleverd in remarketingcampagnes voor verschillende apparaten.

Met Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen Zwitserland of de EU/EER wordt verkort voordat het wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort.

Google gebruikt deze informatie om uw pseudonieme gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt volgens Google niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw gebruikersgedrag geregistreerd in de vorm van gebeurtenissen (zoals paginaweergaves, interactie met de website of uw "klikpad") en andere gegevens zoals uw locatie bij benadering (land en stad), technische informatie over uw browser en de eindapparaten die u gebruikt of de referrer-URL, d.w.z. via welke website/reclamemateriaal u op onze website terecht bent gekomen.

U kunt het verzamelen en doorgeven van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door in uw browser Browser-Add-on de juiste instellingen te kiezen om Google Analytics uit te schakelen. Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google, kunt u gebruik maken van de instellingen en opt-out opties van Google.

Uw persoonlijke gegevens worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Een overzicht van het gebruik van gegevens in Google Analytics en de maatregelen die Google heeft genomen om uw gegevens te beschermen, vindt u in Google Analytics help.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en gegevensbescherming vindt u bij Google.

 

3.5.3 Google Fonts

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in verschillende browsers, gebruiken we script- en lettertypebibliotheken op onze website om lettertypen weer te geven. De lettertypen van Google worden overgebracht naar de cache van je browser om meerdere keren laden te voorkomen. Als je browser Google Fonts niet ondersteunt of de toegang weigert, wordt de inhoud van onze website weergegeven in een standaardlettertype.

Het laden van script- of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de exploitant van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk - hoewel het momenteel onduidelijk is of en voor welke doeleinden - dat de exploitant, in dit geval Google, gegevens verzamelt.

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens door de integratie van Google-lettertypen.

Voor meer informatie over Google-lettertypen en het privacybeleid van Google, zie de helpsectie van Google of het privacybeleid van Google.

Je kunt de verwerking van gegevens door Google fonts weigeren door de uitvoering van JavaScript in je browser uit te schakelen of door een JavaScript-blokker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

3.5.4 YouTube

Voor de integratie van video's op onze website maken we gebruik van de diensten van de provider YouTube LLC, gevestigd in de VS ("YouTube"), een dochteronderneming van Google LLC ("Google").

Wanneer je een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht. Deze informatie (inclusief je IP-adres) kan worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen. Als je tegelijkertijd bent aangemeld bij je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account voordat je onze website bezoekt.

Wij gebruiken de zogenaamde uitgebreide gegevensbeschermingsmodus van YouTube. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen gegevens over jou als bezoeker van onze website opslaat voordat je de video bekijkt of afspeelt. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus.

Meer informatie vind je in de gebruiksvoorwaarden van YouTube en het privacybeleid van Google.

 

3.6 Aanwezigheid in sociale media

We hebben sociale-mediaprofielen op LinkedIn, XING, Facebook, Instagram en YouTube.

De gegevens die u invoert op onze social media-profielen worden gepubliceerd door het social media-platform en worden op geen enkel moment gebruikt of verwerkt voor andere doeleinden. We behouden ons echter het recht voor om inhoud te verwijderen als dit nodig mocht zijn. Indien nodig zullen we met u communiceren via het sociale mediaplatform. Dit is gebaseerd op uw en ons legitieme belang om op deze manier met elkaar te communiceren.

Houd er rekening mee dat de exploitant van het sociale mediaplatform webtrackingmethoden gebruikt. De webtracking, waarop wij geen invloed hebben, kan ook plaatsvinden ongeacht of u bent aangemeld of geregistreerd bij het sociale mediaplatform.

Meer gedetailleerde informatie over gegevensverwerking en verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy en uw recht om het aanmaken van gebruikersprofielen door de aanbieder van het social media-platform te weigeren, vindt u in het privacybeleid van de betreffende aanbieder:

 

LinkedIn
LinkedIn Corporation (USA)/LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irland):


Privacy policy

XING
New Work SE (Deutschland):


Privacy policy

YouTube
YouTube LLC (USA):


Privacy policy

Facebook
Meta Platforms Inc. (USA)/Meta Platforms Ireland Ltd. (Irland):


Privacy policy

Instagram
Meta Platforms Inc. (USA)/Meta Platforms Ireland Ltd. (Irland):


Data policy

 

3.7 Koppelingen naar websites van derden

Sommige links op deze website leiden naar websites van derden. Deze staan niet meer onder controle van Huba Control. Huba Control aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de daarin opgenomen inhoud en links naar andere websites, noch voor de daarin opgenomen aanbiedingen, producten en diensten. Het gebruik van gelinkte websites is voor eigen risico van de gebruiker.

 

 

4 Gegevensbeveiliging

Wij nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen.

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Onze medewerkers en onze dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming. Bovendien krijgen zij alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens voor zover dat noodzakelijk is.

 

 

5 Uw rechten

U hebt in principe recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar tegen verwerking en intrekking van toestemming met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om de door de wet bepaalde beperkingen af te dwingen, bijvoorbeeld als we verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren of te verwerken, een hoger belang hebben om dit te doen (voor zover we gerechtigd zijn om ons hierop te beroepen) of de gegevens nodig hebben om claims af te dwingen.

Houd er rekening mee dat het gebruik van deze rechten in strijd kan zijn met contractuele overeenkomsten en gevolgen kan hebben zoals de voorafgaande beëindiging van het contract of gevolgen voor de kosten. We zullen u vooraf informeren als dit nog niet contractueel is geregeld.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op de een of andere manier zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Zwitserland is dit de Federal Data Protection and Information Commissioner.

Om gebruik te kunnen maken van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming is het meestal noodzakelijk dat u uw identiteit duidelijk aantoont (bijv. door middel van een kopie van uw identiteitskaart, als uw identiteit anders niet duidelijk is of niet kan worden geverifieerd). Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het (e-mail)adres dat wordt vermeld in paragraaf 1.1.

 

 

 

 

6 Videobewaking


Voor de bescherming van Huba (preventie en behoud van bewijs in geval van inbraak, diefstal, materiële schade) worden de ingang en het aflevergebied bewaakt met videobewaking.

Het opnamegebied is beperkt tot het beschermde object. De camera's zijn 24 uur per dag operationeel, maar worden niet live bewaakt. Slechts een beperkte groep mensen heeft toegang tot deze gegevens. Ze worden alleen geëvalueerd om inbraken, diefstallen, schade aan eigendommen of deuralarmen te detecteren. De gegevens worden regelmatig gewist, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor het onderzoek. Deze worden vernietigd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de videobewaking is Huba Control AG, Industriestrasse 17, 5436 Würenlos, tel: +41 56 436 82 00, e-mail: dataprivacy@hubacontrol.com.

 


Appendix Cookies